Van het bestuur

22 december 2023

'Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen; Ach! Wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneên!', zo dichtte een paar eeuwen geleden Rhijnvis Feith. 'Al het heden wordt verleden, schoon 't ons toegerekend blijft!'

Nog even en het jaar 2023 ligt in het verleden. Bij alles wat verdwijnt, vergaat, voorbij is, mag de dichter van Psalm 102 omhoog zien en getuigen: Maar Gij hebt, o Opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij, Die d' eeuwen acht als uren, zult all' eeuwigheid verduren. Dat gaf hem ware rust! Ondanks dat alles voorbij gaat, alles vergankelijk is, is het de HEERE Die regeert! Door het geloof mocht diezelfde dichter verder blikken toen hij schreef: 't volk in later eeuw geboren, zal Zijn macht en goedheid horen; Zich in Zijnen roem verblijden; Hem Zijn lofgezangen wijden. Geve de Heere dat het gestrooide zaad van Zijn Woord onder onze leerlingen vruchten mag hebben voortgebracht van geloof en bekering. Hij staat voor Zijn eigen werk in en zal door alle tijden heen Zijn kinderen zalig maken van al hun ongerechtigheden.

Terugziend op het jaar 2023 is er door de collega's veel werk verzet. Het onderwijs op de scholen heeft zijn voortgang mogen hebben. Dan heeft de Heere ons veel gegeven, ondanks de zorgen die er zijn over het behoud van onze reformatorische scholen. Dan mogen we deze tijdelijke weldaden die we van de Heere ontvangen hebben, niet klein achten. Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden. Vergeet ze niet' 't is God Die z' u bewees. (Psalm 103). We hopen dat we als bestuur, directie en personeel op eenzelfde wijze ook in het nieuwe jaar Deo Volente ons werk mogen doen, in het besef dat zonder Zijn zegen ons werk ijdel is (naar Psalm 127).

Terugkijkend op het jaar wat achter ons ligt, moeten we weer zeggen dat verdriet, rouw, maar ook vreugde en blijde dagen elkaar afgewisseld hebben. We denken in het bijzonder aan het gezin Huibers van de Rehobothschool in Opheusden dat in de achterliggende periode aan het graf gestaan heeft van hun geliefde moeder, mevr. D.M. Huibers-Guichelaar. We wensen de vader met zijn kinderen Gods ondersteuning toe in het grote gemis. De Heere geve te zijn een Hulp voor de weduwnaren en een Vader der wezen. Daarnaast denken we aan het gezin B. Koemans-van Dorland van de Sébaschool in Kesteren waar een dochter en zusje na een zorgvolle zwangerschap is overleden. Welk een roepstem: Gelijk het gras...!

In deze 'Vanuit het bestuur' brengen we een aantal (bestuurlijke) zaken voor het voetlicht.

Personeelstekort
Zoals we hierboven al schreven, mag het onderwijs zijn voortgang hebben. We zijn dankbaar voor de grote inzet onder het personeel om goed onderwijs te geven. Een grote zorg blijft echter om voldoende gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken. We zouden nog graag enkele leerkrachten willen benoemen. We hopen in het nieuwe kalenderjaar opnieuw te gaan werven.
Verder kunnen we met blijdschap de benoeming melden van de nieuwe directeur voor de Sébaschool in Ochten, in de persoon van dhr. J. Heuvelman. We hopen dat hij een goede start mag maken op die school en wensen hem daarin Gods onmisbare zegen toe. Met zijn benoeming zijn alle directeursvacatures weer vervuld op onze scholen.

Oekraïense leerlingen en peuters op de Rehobothschool
De Oekraïense leerlingen worden opgevangen op de Rehobothschool in een tijdelijke voorziening. Binnen deze voorziening wordt vooral ingestoken op het welzijn van deze leerlingen. Tevens wordt onderwijs gegeven. Deze voorziening dient aan het einde van dit schooljaar beëindigd te worden, omdat de wettelijke grondslag voor die voorziening dan vervalt. Het bestuur is in overleg met het ministerie van OC&W, met de gemeente Neder-Betuwe, met het samenwerkingsverband Berséba en andere organisaties om gezamenlijk te zoeken naar een andere passende vorm van opvang voor deze doelgroep-leerlingen. Op de Sébaschool in Kesteren is sinds september de Voorschool Séba uitgebreid met een groep Oekraïense peuters.

Sébaschool Kesteren
Het proces rond de nieuwbouw van het schoolgebouw voor de Sébaschool in Kesteren vordert gestaag.
Inmiddels is het bestemmingsplan definitief. Er liggen geen zienswijzen bij de Raad van State. De bouwvergunning is ook ingediend en gaat nu in procedure. De aanbestedingsprocedure wordt op dit moment gestart en zal naar alle waarschijnlijkheid wel wat tijd gaan vergen, omdat we voor het nieuwe gebouw een Europese aanbestedingsprocedure dienen te volgen. Welke consequenties dit heeft voor het tijdstip van oplevering van het schoolgebouw is nu nog ongewis. We hopen u te zijner tijd nader te informeren.
Met het team in Kesteren en deskundigen wordt nagedacht over de inrichting van het schoolgebouw, het buitenterrein en niet in het minst over de 'vorm van onderwijs'.

Kwaliteitszorg
Als reformatorische scholen hebben we de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Om die reden zoeken we als bestuur en directie voortdurend naar verbetering van de kwaliteitszorg binnen de scholen. Op dit moment maken we al een grote verbeterslag die voldoet aan de nieuwe normen die het ministerie de scholen stelt. We hopen dat dit uiteindelijk leidt tot versterking van de kwaliteit van het lesgeven in de groep.

Naamgeving en nieuwe website
Mogelijk weet u het, maar mogelijk ook niet. Alle vier de basisscholen zijn ondergebracht binnen de vereniging VCOG. Deze afkorting staat voor Vereniging van Christelijk Onderwijs op Gereformeerde grondslag te Neder-Betuwe. Veel ouders en andere betrokkenen bij de school zullen de betekenis van deze afkorting VCOG waarschijnlijk niet kennen. Vandaar dat het bestuur overweegt om de schoolvereniging een nieuwe, herkenbare naam te geven. Het idee is om bij de eerstvolgende ledenvergadering van de VCOG een nieuwe naam te presenteren.
We hebben nóg een afkorting, namelijk de SVEG. Deze afkorting, die we hanteren voor onze peuterspeelzalen, betekent Stichting tot het verstrekken van Voorschoolse Educatie op Gereformeerde grondslag te Neder-Betuwe. Het voornemen is in het komende jaar te komen tot een nieuwe, herkenbare naam voor al onze peuterspeelzalen.

Ook wordt intern nagedacht over de naamgeving van de nieuwe school in Kesteren. Deze naam willen we graag onthullen zodra de nieuwbouw gereed is en we deze in gebruik gaan nemen. Vandaar dat we deze naam voorlopig nog in petto houden.
Het bestuur heeft pasgeleden een externe partij in de arm genomen die de opdracht heeft gekregen om met een bovenschoolse commissie te komen tot een nieuwe website voor het bestuur van de VCOG, de vier individuele scholen en de peuterspeelzalen. Deze websites krijgen een uniforme opmaak. We verwachten in maart of april 2024 DV u iets moois te kunnen presenteren.Terug naar het nieuwsoverzicht